Home | About me | Chat | Contact |

Saturday, July 23, 2011

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, ХАМГААЛЛЫН СТАНДАРТУУД


Байгаль хамгааллын стандартууд

Д/Д Тэмдэглэгээ Стандартын нэр

Нэг. Байгаль хамгаалах тогтолцоо
1. MNS.17-0-0-06:79 Байгаль орчны хамгааллын стандартын систем. Үндсэн дүрэм
2. MNS.4191:1993 Байгаль орчныг хамгааллын стандартын систем. Монгол орны уур амьсгал. Үндсэн үзүүлэлт
3. MNS.4219:1994 Байгаль орчныг хамгааллын стандартын систем. Аж ахуйн нэгжийн экологийн паспорт. Үндсэн дүрэм
4. MNS\ ISO \.14004:1996 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо. Зарчим, тогтолцоо, бүрдүүлэлтийн ерөнхий аргачлал.
5. 14010:1996 Байгаль орчны аудитын гарын авлага. Ерөнхий зарчимууд
6. 14011:1996 Байгаль орчны аудитын гарын авлага. Аудитын үйл ажиллагаа. Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны аудит
7. 14012:1996 Байгаль орчны аудитын гарын авлага. Байгаль орчны аудиторын мэргэшлийн шинжүүр.
8. MNS / ISO / 14001:1996 Хүрээлэн байгаа орчны удирдлага-Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо. Ашиглах журам. /Англи хэл дээр/
9. MNS / ISO / 14050:1998 Хүрээлэн буй орчны удирдлага-Тайлбар толь
10. MNS / ISO / 14001:1998 Хүрээлэн байгаа орчны удирдлага-Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо.
11. MNS / ISO / 14004:1998 Хүрээлэн байгаа орчны удирдлага-Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо, зарчим, арга ажиллагааны ерөнхий заавар
12. MNS / ISO / 14010:1998 Хүрээлэн байгаа орчны удирдлага-Байгаль орчны аудитын гарын авлага-Ерөнхий зарчим
13. MNS / ISO / 14011:1998 Хүрээлэн байгаа орчны удирдлага-Байгаль орчны аудитын гарын авлага-Аудитын үйл ажиллагаа, Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны аудит
14. MNS / ISO / 14012:1998 Хүрээлэн байгаа орчны удирдлага-Байгаль орчны аудитын гарын авлага- Байгаль орчны аудиторын мэргэшлийн шинжүүр.
15. MNS / ISO / 14050:1998 Хүрээлэн байгаа орчны удирдлага-Тайлбар толь
16. MNS / ISO / 14020:1999 Хүрээлэн буй орчны тэмдэг ба мэдэгдэл. Ерөнхий зарчим
17. MNS / ISO / 14024:1999 Хүрээлэн буй орчны тэмдэг ба мэдэгдэл. Хүрээлэн буй орчныг тэмдэглэх 1-р заавар. Зарчмууд ба журмууд
18. 14001:1999 Хүрээлэн буй орчны удирдлагын тогтолцоо. Ашиглах заавар
19. MNS / ISO / 14040:2001 Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ. Зарчим ба бүтэц
20. MNS/ ISO 14041:2001 Байгаль орчны удирдлага. Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ /АМҮ/. Зорилго, хамрах хүрээг тодорхойлох, задлан шинжлэх цэс
21. MNS /ISO 14021:2001 Байгаль орчны эко-тэмдэг ба мэдэгдэл. Өөрийн зарласан мэдүүлэг (Байгаль орчны эко-тэмдэг хэрэглэх 2 дахь загвар)
22. MNS /ISO 14031:2001 Байгаль орчны удирдлага /management/. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын гүйцэтгэлийн үнэлгээ. Арга зүйн заавар
23. MNS /ISO /TR 14032:2001 Байгаль орчны менежмент. Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын гүйцэтгэлтэй холбогдсон жишээ /Техникийн тайлан/
24. MNS /ISO /TR 14025:2001 Байгаль орчны эко-тэмдэг ба мэдэгдэл. Байгаль орчны мэдэгдэл.
3 дугаар загвар /техникийн тайлан/
25. MNS / ISO / 14015:2002 Байгаль орчны менежмент /удирдлага/. Байрласан газар ба байгууллагын талаархи байгаль орчны үнэлгээ /БББОҮ/
26 MNS / ISO / 14043:2002 Байгаль орчны удирдлага. Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ. Амьдралын мөчлөгийн утгыг тайлбарлах
27. MNS / ISO / /TR 14049:2002 Байгаль орчны удирдлага. Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ. Зорилго, хамрах хүрээг тодорхойлох. Тооцоо шинжилгээнд ISO 14041 стандартыг хэрэглэх жишээ
28. MNS / ISO / 14042:2002 Байгаль орчны менежмент (удирдлага). Амьдралын мөчлөгийн үнэлгээ (АМҮ). Амьдралын мөчлөгийн нөлөөлөх байдлын үнэлгээ (АМНБҮ)
29. MNS / ISO / /TR 14061:2002 Ойн аж ахуй байгууллагад байгаль орчны удирдлага (менежмент) –ын тогтолцооны талаархи ISO 14001, ISO 14004 стандартыг хэрэглэхэд туслах мэдээлэл
30. MNS / ISO / 14050:2003 Байгаль орчны удирдлага-Тайлбар толь
31. MNS / ISO / /IEC Guide 66:2003 Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо (БОМТ)-ны үнэлгээ, баталгаажуулалт. Бүртгэлийн байгууллагад тавих ерөнхий шаардлага
32. MNS 5600:2003 Үндэсний эко-тэмдгийн техникийн шаардлага, хэлбэр, хэмжээ
33. MNS / ISO / 14048:2004 Байгаль орчны удирдлага-амьдралын мөчлөгийн үнэлгээний-өгөгдлийн баримт бичгийн хэлбэр
Хоёр. Ус
34. MNS 0017-1-1-10:1979 Ус ашиглалт, хамгаалалт. Нэр томъёо, тодорхойлолт
35. MNS 0017-1-1-14:1979 Усан мандал. Ус ашиглалтын ангилал
36. MNS 3342:1982 БОХ. Усан мандал. Газар доорхи усыг бохирдлоос хамгаалах ерөнхий шаардлага
37. MNS 3382:1982 Гидрогеологийн нэр томъёо, тодорхойлолт
38. MNS 3597:1983 БОХ. Усан мандал. Гадаргуугын ба газар доорхи усыг эрдэс бордооны бохирдлоос хамгаалах ерөнхий шаардлага
39. 3934:1986 Унд, ахуйн хэрэгцээний болон үйлдвэрийн ус хангамжийн зориулалттай ус. Химийн шинжилгээний арга. Дээж авах, хадгалах, тээвэрлэх
40. MNS 3935:1986 Ахуйн хэрэгцээ. Ундны зориулалттай ус. Хээрийн шинжилгээний аргад тавих ерөнхий шаардлага
41. MNS 3870:1986 Эх газрын ус судлал. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
42. MNS 4047:1988 БОХ. Усан мандал. Гадаргуугын усны чанарыг хянах журам
43. MNS 4078:1988 Усны аж ахуй. Усны мелиораци. Нэр томъёо, тодорхойлолт
44. MNS 4079:1988 Усны аж ахуй. Усны чанар. Нэр томъёо, тодорхойлолт
45. MNS 4586:1998 Усан орчны чанарын үзүүлэлт. Ерөнхий шаардлага
46. MNS 0359:1989 Усны аж ахуй. Гидротехник, урсгал усны нэр томъёо, тодорхойлолт
47. MNS 0900:1992 Ундны усны эрүүл ахуйн шаардлага түүнд тавих хяналт
48. MNS 0899:1992 Унд ахуйн зориулалттай усны төвлөрсөн хангамжийн эх булгийг сонгох журам ба эрүүл ахуйн шаардлага
49. MNS 4288:1995 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн байршил, цэвэрлэгээний технологи, түвшинд тавих шаардлага
50. MNS 4867:1999 Усны чанар. Дээж авах 3-р хэсэг. Дээжийг боловсруулах ба хадгалах зөвлөмж
51. MNS / ISO /:99 Усны чанар-Дээж авах: 11-р бүлэг. Гүний уснаас дээж авах зөвлөмж
52. MNS / ISO /:99] Усны чанар-Дээж авах: 14-р бүлэг. Гадаад орчны уснаас сорьц авах болон тээвэрлэх, гарын авлагын зөвлөмж
53. MNS / ISO / 99 Хөрсны чанар. Барийн хлоридын уусмал ашиглан суурийн хяналтын түвшин ба идэвхтэй катион солилцлын багтаамжийг тодорхойлох
54. MNS 4943:2000 Усны чанар. Хаягдал бохир ус. Техникийн ерөнхий шаардлага
55. MNS / ISO / 5667-8:2000 Усны чанар. Дээж авах. 8-р бүлэг. Нойтон хур тунадасны дээж авах заавар
56. MNS / ISO / 5667-11:2000 Усны чанар. Дээж авах. 11-р бүлэг. Гүний уснаас дээж авах зөвлөмж
57. MNS / ISO / 5667-13:2000 Усны чанар. Дээж авах. 13-р бүлэг. Ус болон цэвэрлэх байгууламжаас лагийн дээж авах заавар
58. MNS / ISO / 5667-14:2000 Усны чанар. Дээж авах. 14-р бүлэг. Гадаад орчны уснаас сорьц авах болон тээвэрлэх, гарын авлагын зөвлөмж
59. MNS / ISO / 5667-2:2001 Усны чанар. Дээж авах. 2-р хэсэг. Дээж авах техникийн заавар
60. MNS / ISO / 5667-4:2001 Усны чанар. Дээж авах. 4-р хэсэг. Байгалийн ба хиймэл нуураас усны дээж авах заавар
61. MNS / ISO / 5667-5:2001 Усны чанар. Дээж авах. 5-р хэсэг. Ундны ус, хүнс болон ундаа үйлдвэрлэхэд хэрэглэх уснаас дээж авах заавар
62. MNS / ISO / 5667-6:2001 Усны чанар. Дээж авах. 6-р хэсэг. Гол горхины уснаас дээж авах заавар
63. MNS / ISO / 5667-10:2001 Усны чанар. Дээж авах. 10-р бүлэг. Хаягдал уснаас дээж авах заавар
64. MNS / ISO / 9998:2001 Усны чанар. Гадаргуугийн ба бохир усан дахь E coli болон тоолох микробиологийн тэжээлт орчны хяналт, үнэлгээний дадал
65. MNS / ISO / 3696:2001 Шинжилгээний лабораторт хэрэглэх ус. Техникийн шаардлага ба шалгах арга
66. MNS / ISO / 5667-1:2002 Усны чанар. Дээж авах. 1-р хэсэг. Дээж авах хөтөлбөр боловсруулах ззавар
67. MNS / ISO / 5667-7:2002 Усны чанар. Дээж авах. 7-р хэсэг. Уурын зуухны ус болон уураас дээж авах заавар
68. MNS 4236:2003 Усан хангамж, ариутгах татуургын төвлөрсөн системд хэрэглэгчдийг холбох техникийн нөхцөл
Гурав. Агаар
69. MNS 17-2-1-01:1978 БОХ. Агаар мандал. Дотоод шаталтат хөдөлгүүрээс гарах агаар мандлыг бохирдуулах хорт бодис. Нэр томъёо, тодорхойлолт
70. MNS.0017-2-0-07:1979 БОХ. Агаар. Агаарыг бохирдуулах хаягдал. Ангилал
71. MNS 0017-2-1-17:1980 БОХ. Агаар мандал. Үйлдвэрийн хаягдал, агаарын бохирдлын цаг уурын холбогдолтой нэр томъёо, тодорхойлолт
72. MNS 3113:1981 БОХ. Агаар мандал. Агаарыг бохирдуулах бодисыг тодорхойлох аргад тавих ерөнхий шаардлага
73. 3113:1981 Агаарын бохирдуулах бодисыг тодорхойлох аргад тавих ерөнхий шаардлага
74. MNS 3383:1982 БОХ. Агаар мандал. Бохирдлын эх үүсвэр, нэр томъёо, тодорхойлолт
75. MNS 3384:1982 БОХ. Агаар мандал. Сорьц авахад тавих ерөнхий шаардлага
76. 0017-2-3-16:1988 БОХ. Агаар мандал. Хот суурин газрын агаарын чанарыг хянах журам
77. MNS 0012-013:1991 Ажлын бүсийн агаар. Эрүүл ахуйн шаардлага
78. 0012-054:1991 Ажлын байрны бичил цаг уурын үзүүлэлтийг хэмжих арга
79. 0017-5-1-20:1992 БОХ. Хийн мандал. Дизель хөдөлгүүртэй автомашины утаа, хүлцэх хэмжээ ба тодорхойлох арга, аюулгүй ажиллагааны шаардлага
80. 0017-5-1-22:1992 БОХ. Хийн мандал. Бензинээр ажилладаг хөдөлгүүртэй автомашины утаанд агуулагдсан СО, СН-ийн хүцэх хэмжээ, тодорхойлох арга
81. MNS 4585:1998 Агаарын орчны чанарын үзүүлэлт, ерөнхий шаардлага
82. MNS / ISO / 4226:2000 Агаарын чанар, ерөнхий ухагдахуун, хэмжих нэгж
83. MNS / ISO / 8756:2000 Агаарын чанар. Температур, даралт, чийглэгийн өгөгдлийг боловсруулах
84. MNS / ISO / 4225:2001 Агаарын чанар. Нийтлэг үндэслэл. Тайлбар толь
85. MNS / ISO / 4227:2002 Агаарын чанар. Орчны агаарын чанарын хяналтын төлөвлөлт
86. 0012-4-006 Агааржуулалтын систем. Ерөнхий шаардлага
Дөрөв. Хөрс
87. MNS 2490:1977 Хөрсний шинжилгээний дүнг статистик аргаар боловсруулах
88. MNS 0017-5-1-13:1983 Эвдэрсэн газрын сэргээн сайжруулалт. Нэр томъёо. Тодорхойлолт
89. MNS 3473:1983 Байгаль хамгаалал. Газар. Газар эдэлбэр. Газар ашиглалт. Нэр томъёо. Тодорхойлолт.
90. 3629:1983 Нефть, нефтийн бүтээгдхүүн савлах, хадгалах, тээвэрлэх
91. MNS 0017-5-1-18:1983 Сэргээн сайжруулах. Эвдэрсэн газрын ангилал
92. 3985:1987 БОХ. Хөрс. Ариун цэврийн байдлын үзүүлэлтүүдийн нэр төрөл
93. 3297:1991 Байгаль хамгаалал. Хөрс. Хот суурин газрын хөрсний ариун цэврийн үнэлгээний үзүүлэлтийн норм хэмжээ
94. 3298:1991 Байгаль хамгаалал. Хөрс. Шинжилгээнд дээж авахад тавигдах ерөнхий шаардлагууд
95. 0017-5-1-19:1992 Эвдэрсэн газарт нөхөн сэргээлт хийхэд тавих ерөнхий шаардлага
96. MNS 2305:1994 Хөрс. Дээж авах, савлах, тээвэрлэх, хадгалах журам
97. MNS / ISO / 4890:1999 Хөрсний чанар. Хөрсний хялбаршуулсан тайлбар
98. MNS / ISO / 11074-1:2001 Хөрснйи чанар. Хөрс хамгаалах бохирдлоос сэргийлэхтэй холбогдох нэр томъёо, тодорхойлолт. Тайлбар толь. 1-р хэсэг
99. MNS / ISO / 11074-2:2001 Хөрснйи чанар. Хөрсний дээж авахтай холбогдох нэр томъёо, тодорхойлол. Тайлбар толь, 2-р хэсэг
100. MNS / ISO / 11269:2002 Хөрсний чанар. Хөрсний ургамлын бохирдолтын нөлөөллийг тодорхойлох. 1-р хэсэг
101. MNS / ISO / 11074-4:2003 Хөрсний чанар. 4-р хэсэг. Хөрс ба газар нөхөн сэргээхэд хэрэглэх нэр томъёо, тодорхойлолт
Тав. Газрын хэвлий
102. MNS 5915:2000 Байгаль орчин. Ашигт малтмал эрж хайх ажлын явцад эвдэрсэн газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн шаардлага
103. MNS 5916:2000 БО. Алтны шороон ордыг ил уурхайгаар ашиглах явцад газрын нөхөн сэргээлт. Техникийн шаардлага
104. MNS 5917:2000 БО. Газар шорооны ажлын үед үржил шимт хөрсний хуулалт. Техникийн шаардлага
105. MNS 5918:2000 БО. Эвдэрсэн газрыг ургамалжуулах. Техникийн шаардлага
106. MNS 5919:2000 БО. Эвдэрсэн газарт хучилт хийх хөрс. Техникийн шаардлага
107. MNS 5920:2000 БО. Эвдэрсэн газрын хажуугийн налуу. Техникийн шаардлага
Зургаа. Ой мод
108. MNS 2379:1977 Бөөрөнхий модон материал. Эзэлхүүний таблиц
109. MNS 4118:1991 Ойн нэр томъёо, тодоройлолт
110. MNS / ISO / 4480:2000 Шилмүүст төрлийн зүсмэлийн гуалин. Хэмжилт хийх ба эзэлхүүн тодорхойлох
111. MNS / ISO / 89655:2001 Мод бэлтгэх аж үйлдвэр. Технологи. Нэр томъёо ба тодорхойлолт
112. MNS / ISO / 4473:2001 Шилмүүст ба навчит модон зүсэлтийн гуалингийн согог, ангилал
113. MNS / ISO / 4474:2001 Шилмүүст ба навчит төрлийн зүсмэлийн гуалин. Ил согогууд. Нэр томъёо ба тодорхойлолт
114. MNS / ISO / 4476:2001 Шилмүүст ба навчит модон зүсмэлийн гуалин. Хэмжээ. Тайлбар толь
115. MNS / ISO / 4480:2001 Шилмүүст ба навчит модон зүсмэлийн гуалинг хэмжих ба эзэлхүүнийг тодорхойлох
116. MNS / ISO / 8966:2002 Мод бэлтгэх аж үйлдвэр. Бүтээгдэхүүн. Нэр томъёо ба тодорхойлолт
117. MNS / ISO / 5162:2002 Мод модон материалын захын үйлчилгээ. Ерөнхий техникийн шаардлага
118. MNS 5285:2003 Технологийн модлог цавчдас. Ерөнхий шаардлага ба турших арга
Долоо. Геодези зурагзүй
119. 1976 Эрдэм шинжилгээний ажлын программ зохиох, батлуулах журмын тухай заавар
120. 1979 Хөлдөж овойдог хөрсний нөхцөлд репер төлөвлөх заавар
121. БНбД III-2:1979 Барилгын норм ба дүрэм, Барилга дахь геодезийн ажил
122. 1984 Геодезийн цэг, тэмдэгт байгуулах ажлын заавар
123. 1984 Улсын геодезийн сүлжээний цэгийн төв, реперийн альбом
124. 1984 Барилгын геодезийн ажил
125. 1985 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500-ны масштабтай байр зүйн зураглалын заавар
126. 1985 Геодези, байр зүйн ажлын техникийн тайлан бичих заавар
127. 1986 Геодези, байр зүй, агаарын зураглал, зураг зүйн ажлын материалын орцын норм
128. УСТ 3951-86 Геодези: нэр томъёо, тодорхойлолт
129. 1987 1:10000, 1:25000-ны масштабтай байр зүйн зураглалын заавар (хээрийн ажлын)
130. 1987 1:10000, 1:25000, 1:50000-ны масштабтай байр зүйн зургийн хээрийн тодруулалтын гарын авлага
131. 1988 Мелиорацийн барилгад зориулан гүйцэтгэх геодези-байр зүйн хайгуул судалгааны ажлын түр заавар
132. 1988 Геодези, байр зүйн ажлын бүтээлийн ба хугацааны норм: Геодези, байр зүйн бүтээгдхүүний эталон
133. БНбД 3.01.03-88 Барилгын норм ба дүрэм, Геодезийн ажил
134. БСТ Зураг зүй –01-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зураг зохион зуралтын ажлын чанарын үнэлэлтийн аргачилал
135. БСТ Зураг зүй –02-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зураг чимэглэн зуралтын ажлын чанарын үнэлэлтийн аргачилал
136. БСТ Зураг зүй –03-88 Байгууллагын стандарт: Үйлдвэрлэлд газрын зураг, атласын редакцын заалт, технологийн схем боловсруулах, зохицуулах, батлуулах
137. БСТ Зураг зүй –04-88 Байгууллагын стандарт: Редакцын бэлтгэл ажлын бүрдэл, түүний чанарт тавих шаардлага
138. БСТ Зураг зүй –05-88 Байгууллагын стандарт: Фото буулгалтын ажлын чанарт үнэлэлт өгөх аргачлал
139. БСТ Зураг зүй –06-88 Байгууллагын стандарт: Зохиогчийн эх материалд тавих шаардлага
140. БСТ Зураг зүй –07-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зургийн зохиолт, хэвлэлийн туслах эх материалууд тэдгээрийн чанарт тавих техникийн шаардлага
141. БСТ Зураг зүй –08-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зургийн зохиолтын эхийн чанарт тавих техникийн шаардлага
142. БСТ Зураг зүй –09-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зураг, атлас техникийн төсөл боловсруулах, хэлэлцэх, батлуулах
143. БСТ Зураг зүй –10-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зургийн хэвлэлийн эх, түүний чанарт тавих техникийн шаардлага
144. БСТ Зураг зүй –11-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зураг редакторлалт, зохиолт, чимэглэлт, хэвлэлд бэлтгэх үеийн хяналт шалгалт
145. БСТ Зураг зүй –13-88 Байгууллагын стандарт: Фото өрлөгийн ажил тэдгээрийн чанарт тавих шаардлага
146. БСТ Зураг зүй –14-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зургийн зохиолтын эх, туслах материал, өнгөт сорьц хянах, өөрөө хянах журам
147. БСТ Зураг зүй –15-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зургийн хэвлэлийн эх, зураасан сорьцийг хянах, өөрийн хяналт хийх журам
148. БСТ Зураг зүй –16-88 Байгууллагын стандарт: Технологийн сахилгыг мөрдүүлэх шалгалт
149. БСТ Зураг зүй –17-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зураг, атласын зураасан ба өнгөт сорьцын чанарт үнэлэлт өгөх аргачилал
150. БСТ Зураг зүй –18-88 Байгууллагын стандарт: Рётушийн ажлын чанарын үнэлэлтийн аргачилал
151. БСТ Зураг зүй –19-88 Байгууллагын стандарт: Газрын зургийн зураасан сорьц, түүний чанарт тавих техникийн шаардлага
152. БСТ Зураг зүй –20-88 Байгууллагын стандарт: Өнгөт сорьц, түүний чанарт тавих техникийн шаардлага
153. БСТ Зураг зүй –22-88 Байгууллагын стандарт: Материалыг шалгаж хүлээн авч үнэлэлт өгөх аргачилал
154. БСТ Геодези–01-88 Байгууллагын стандарт: Нивелирдлэгийн хэмжилтийн материал боловсруулах технологийн схем
155. БСТ Геодези–02-88 Байгууллагын стандарт: Триангуляцийн хэмжилтийн материал боловсруулах технологийн схем
156. БСТ Геодези–05-88 Байгууллагын стандарт: Триангуляци, полигонометрийн 2,3 ба 4 ангийн пунктуудын хайгуулын ажлын чанарын үнэлгээ
157. БСТ Геодези–06-88 Байгууллагын стандарт: Триангуляцийн 2,3 ба 4 ангийн пунктуудын босголтын ажлын чанарын үнэлгээ
158. БСТ Геодези–09-88 Байгууллагын стандарт: Микротриангуляци, зураглалын нэгдсэн сэлгэц, сэлгэцийн хэмжилтийн ажлын чанарын үнэлгээ
159. БСТ Геодези–10-88 Байгууллагын стандарт: Полигонометрийн сүлжээний хэмжилтийн ажлын чанарын үнэлгээ
160. БСТ Геодези–12-88 Байгууллагын стандарт: Газар доорхи шугам сүлжээний зураглалын ажлын чанарын үнэлгээ
161. БСТ Геодези–13-88 Байгууллагын стандарт: Цахилгаан дамжуулах шугам сүлжээний геодезийн ажлын чанарын үнэлгээ
162. БСТ Геодези–14-88 Байгууллагын стандарт: Геодези, байрзүйн зураглалыг хуулбарлан зурах ажлын чанарын үнэлгээ
163. 1989 Холын зай хэмжүүрийн багаж хэрэгсэлд шалгалт, шинжилгээ хийх ажлын заавар
164. 1989 Теодолит шалгах, шинжлэх ажлын заавар
165. 1990 Геодезийн төв цэгийн зургийн цомог
166. 1999 GPS-ийн технологиор Монгол улсын геодезийн сүлжээ байгуулах техникийн үндсэн нөхцөл
167. 2001 Байр зүйн 1:25000, 1:50000, 1:100000-ны масштабтай зургийн томьёолсон тэмдэг
168. 2001 Байр зүйн дэвсгэр зургийн томъёолсон тэмдэг Масштаб 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500
169. 2001 Байр зүйн 1:25000, 1:50000, 1:100000-ны масштабтай зургийн томъёолсон тэмдэг
170. 2001 Байр зүйн 1:200000, 1:500000-ны масштабтай зургийн томъёолсон тэмдэг
171. 2001 Геодези, зураг зүйн хэмжилтийн байдалд дүгнэлт өгөх журам ГЗЗНбД-ХЗ-01-01
172. 2002 Геодези, зураг зүйн зориулалттай хэмжих хэрэгслийн шалгалтын тогтолцоо ГЗЗНбД-ХЗ-03-01
173. 2002 Геодези, зураг зүйн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа ба ажилбарын нэр томъёо тодорхойлолт
174. 2002 1:1000-ны масштабтай кадастрын зураглалын ажлын заавар
175. 2003 Кадастрын зураглал үйлдэх ажлын заавар
176. ГЗЗНД-17-5/2003 Геодези, зураг зүйн ажлын бүтээлийн норм, төсвийн үнэлгээний эмхэтгэл
177. ГЗЗНД-01-1/2003 Хиймэл дагуулын геодезийн сүлжээний байнгын цэг, тэмдэгт байгуулах заавар,


Найм. Бусад
178. MNS 3438:1982 Хоёрдогч түүхий эд. Өнгөт төмөрлөгийн хаягдал. Техникийн ерөнхий шаардлага
179. 31:1982 Өнгөт металлын хүдэр ба баяжмал. Химийн шинжилгээний арга. Ерөнхий шаардлага
180. 217:1987 Автомашины бензин. Техникийн шаардлага
181. 17-5-1-21:1992 Автотээврийн хэрэгслийн дуу чимээ. Дуу чимээний хүлцэх төвшин, хэмжих нэгж
182. 4673:1998 Цацрагийн хамгаалалт, аюулгүй байдал нэр томъёололын тайлбар
183. 4958:2000 Амралт, сувилалын газрын үйлчилгээ
184. 4588:1998 Аялал, жуулчлалын үйлчилгээ. Зочид буудлын ангилал, зэрэглэл. Техникийн шаардлага
185. 4934:2000 Жуулчны баазын үйлчилгээний чанарын зэрэглэл. Үндсэн шаардлага
186. MNS 4978:2000 Аюултай ачаа, ангилал. Техникийн ерөнхий шаардлага
187. MNS 5029:2001 Хөдөлмөрийн аюулгүй ажиллагаа, эрүүл ахуй. Химийн хорт бодисын шошго, тэмдэглэгээ
188. MNS 5041:2001 100 КВт хүртэл чадалтай ус халаах зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага
189. MNS 5043:2001 0.10 МВт-3.15 МВт хүртэл чадалтай халаалтын зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага
190. MNS 5045:2001 Хатуу түлшээр ажилладаг ус халаах зуух. Техникийн ерөнхий шаардлага
191. MNS / ISO / 361:2001 Иончлогч цацрагын үндсэн тэмдэг
192. MNS / ISO / 7503:2001 Гадаргын бохирдлын үнэлгээ. 1-р хэсэг. Бета үүсгүүр /0.15 МэВ-ээс их бета энергитэй/ ба альфа үүсгүүр
193. MNS / ISO / 7503:2001 Гадаргын бохирдлын үнэлгээ. 3-р хэсэг. Тритийгээр бохирдох гадаргуу
194. MNS / ISO / 7503:2001 Гадаргын бохирдлын үнэлгээ. 3-р хэсэг. Изомер шилжилтийн ба электрон шүүрдэг үүсгүүр, бага инергийн бета үүсгүүр /EBmax/
195. MNS 5086:2001 Уурын зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт
196. MNS 5078:2001 Ус халаах зуух. Нэр томъёо, тодорхойлолт
197. MNS 5011:2003 Автотээврийн хэрэгслийн техникийн байдлын үзлэгт тавих шаардлага
198. MNS 5044:2003 Оношлогооны төв. Ангилал. Ерөнхий шаардлага
199. MNS 5013:2003 Бензинээр ажилладаг хөдөлгүүртэй автомашины утааны найрлага дахь хорт бодисын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ
200. MNS 5014:2003 Дизель хөдөлгүүртэй автомашин. Утааны тортогжилтын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээ ба хэмжих арга
201. MNS / ISO / 4044:2003 Арьс шир. Химийн сорилтын дээж бэлтгэх
202. MNS 5342:2003 Автомашины зогсоол. Ангилал. Ерөнхий шаардлага
203. MNS 5347:2003 Автомашины угаалгын үйлчилгээ, ангилал, ерөнхий шаардлага
204. MNS 5344:2003 Ахуйн хог хаягдал. Тээвэрлэлт, ангилал, ерөнхий шаардлага

Шалгах аргын стандартууд

Нэг. Ус
205. MNS 1097:1970 Гэр ахуй. Ундны усны физик-химийн шинжилгээний арга
206. MNS. 0017-1-5-04:1978 Ус. Усан мандал. Усны ууссан хүчилтөрөгчийг тодорхойлох арга
207. 0017-1-5-05:1978 Ус. Усан мандал. Усны фосфорын нэгдлийг тодорхойлох
208. MNS 2570:1978 Усны тунгалагийг тодорхойлох арга
209. 2572:1978 Усны кальцын ионыг тодорхойлох арга
210. MNS 2573:1978 Усан мандал. Усан дахь фенол тодорхойлох арга
211. MNS 0017-1-5-9:1979 Ус. Усан мандал. Усан дахь зэсийн агуулгыг тодорхойлох арга
212. MNS 0017-1-5-15:1980 Ус. Усан мандал. Усан дахь нефтийн бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох арга
213. MNS 3532:1983 Ус. Усан мандал. Гадаргуугын усан дахь хар тугалгын агуулгыг тодорхойлох арга
214. MNS 3533:1983 Ус. Усан мандал. Усан дахь анион идэвхт угаагч нийлэг бодисын агуулгыг тодорхойлох арга
215. MNS 3535:1983 Ус. Усан мандал. Гадаргуугын усан дахь цахиурын ислийг тодорхойлох арга
216. MNS 3534:1983 Усан мандал. Усны шинжилгээнд зориулж дээж авах арга
217. 1066:1985 Ундны ус. Эрүүл ахуйн бактер судлалын шинжилгээний аргууд
218. MNS 3893:1986 Ундны ус. Ураны хэмжээг тодорхойлох арга
219. MNS 3894:1986 Ундны ус. Селенийг тодорхойлох арга
220. MNS 3896:1986 Ундны ус. Полиакриламидыг тодорхойлох арга
221. 3898:1986 Ундны ус. Сульфатыг тодорхойлох арга
222. 3899:1986 Ундны ус. Хуурай үлдэгдлийг тодорхойлох арга
223. MNS 3915:1986 Ундны ус. Хөнгөнцагааны агуулгыг тодорхойлох арга
224. 3900:1986 Ундны ус. Амт, өнгө, үнэр, булингарыг тодорхойлох арга
225. 3936: 1986 Ахуйн хэрэгцээ, ундны зориулалттай ус. Хээрийн шинжилгээний арга
226. MNS 3976:1987 Ундны ус. Хлоридын агуулгыг тодорхойлох арга
227. 3986:1987 Ундны ус. Азот агуулсан эрдэс бодисыг тодорхойлох арга
228. MNS 3294: 1991 Байгаль хамгаалал. Ундны ус. Хүнцлийн нийт агуулгыг тодорхойлох фотометрийн арга
229. MNS 4215:1994 Ундны ус. Аммоний нийт агуулгыг тодорхойлох арга
230. MNS / ISO /  7887:1994 Усны чанар. Өнгө тодорхойлох ба шалгах
231. MNS 4216:1994 Ундны ус. Фосфорын нийт агуулгыг тодорхойлох арга
232. MNS 4217:1994 Ундны ус. Нитратын нийт агуулгыг тодорхойлох арга
233. MNS 4218:1994 Ундны ус. Иодын нийт агуулгыг тодорхойлох арга
234. MNS 4335:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Кальцийн агуулгыг тодорхойлох арга
235. MNS 4340:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Төмрийн агуулгыг тодорхойлох арга
236. MNS 4341:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Магнийн агуулгыг тодорхойлох арга
237. MNS 4342:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Тогтворжилт тодорхойлох арга
238. MNS 4343:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Цахиурын хүчлийн агуулгыг тодорхойлох арга
239. MNS 4344:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Натрийн агуулгыг тодорхойлох арга
240. MNS 4345:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Химийн шинжилгээний зориулалттай цэвэрлэсэн ус бэлтгэх арга
241. MNS 4346:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Гидразыг тодорхойлох арга
242. MNS 4347:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Идэвхтэй хлорийг тодорхойлох арга
243. MNS 4348:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Зэс тодорхойлох арга
244. MNS 4349:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Нитрат тодорхойлох арга
245. MNS 4350:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Чөлөөт нүүрсхүчлийн агуулгыг тодорхойлох арга
246. MNS 4351:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Азотын аммонийг тодорхойлох арга
247. MNS 4352:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Цайрийн агуулгыг тодорхойлох арга
248. MNS 4353:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Хөнгөнцагааны агуулгыг тодорхойлох арга
249. MNS 4354:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Нитрит тодорхойлох арга
250. MNS 4399:1996 Үйлдвэрлэлийн ус. Хлорын агуулгыг тодорхойлох арга
251. MNS 4420:1997 Ундны ус. Мөнгөн ус тодорхойлох атом шинжилгээний арга
252. MNS / ISO / 4421:1997 Ундны ус. Кадьми тодорхойлох арга
253. MNS 4423:1997 Ундны ус. Хуурай үлдэгдэл тодорхойлох арга
254. 4424:1997 Ундны ус. Хлоридын агуулгыг тодорхойлох арга
255. MNS 4425:1997 Ундны ус. Гидрокарбонатын агуулгыг тодорхойлох арга
256. 4426:1997 Ундны ус. Фенолын агуулгыг тодорхойлох арга
257. 4427:1997 Ундны ус. Сульфатын агуулгыг тодорхойлох арга
258. MNS 4428:1997 Ундны ус. Аммиакийн агуулгыг тодорхойлох арга
259. MNS 4429:1997 Ундны ус. Нитратын агуулгыг тодорхойлох арга
260. MNS 4430:1997 Ундны ус. Төмрийн агуулгыг тодорхойлох арга
261. MNS 4431:1997 Ундны ус. Нитритийн агуулгыг тодорхойлох арга
262. 4432:1997 Ундны ус. Өнгө тодорхойлох арга
263. MNS / ISO /  4421:1999 Усны чанар. Зэс, цайр, хар тугалга, кобальт, кадьми тодорхойлох. Атом шингээлтийн спектрометрийн арга
264. MNS / ISO / 4810:1999 Усны чанар. Цахилгаан дамжуулах чанарыг тодорхойлох
265. MNS / ISO /:99] Усны чанар-Legionelle илрүүлэх ба тоог тогтоох
266. MNS / ISO / 99 Усны чанар. Өнгө тодорхойлох ба шалгах
267. MNS / ISO / 2572:1999 Усны чанар. Кальци тодорхойлох. Титрийн арга
268. MNS / ISO / 4819:1999 Усны чанар. Ууссан хүчилтөрөгчийг тодорхойлох иодометрийн арга
269. MNS / ISO / 6777:2001 Усны чанар. Нитрит тодорхойлох. Молекулын шингээлтийн спектрометрийн арга
270. MNS / ISO / 6878:2001 Усны чанар. Аммоний молибдат ашиглан фосфор тодорхойлох спектрометрийн арга
271. MNS / ISO / 9280:2001 Усны чанар. Сульфат тодорхойлох. Барийн хлорид ашигласан жингийн арга
272. MNS / ISO / 6060:2001 Усны чанар. Химийн хэрэгцээт хүчилтөрөгч тодорхойлох
273. MNS / ISO / 5663:2001 Усны чанар. Кьелдалийн азотын тодорхойлох. Селений оролцоотойгоор эрдэсжүүлсний дараахь арга
274. MNS / ISO / 6059:2001 Усны чанар. Кальц ба магнийн нийт агуулгыг тодорхойлох. Тр-Б-ээр титрлэх арга
275. MNS / ISO /  10523:2001 Усны чанар. рН тодорхойлох
276. MNS / ISO / 11083:2001 Усны чанар. Хром /VI/ тодорхойлох. 1.5- дифенилькарбазид
277. MNS / ISO / 11923:2001 Усны чанар. Умбуур бодисыг шилэн судалж, шүүлтүүрээр шүүж тодорхойлох
278. MNS / ISO / 5815:2001 Усны чанар. Биохимийн хэрэгцээт хүчилтөрөгчийг 5 өдрийн дараа тодорхойлох. Шингэлэх ба ургуулах арга
279. MNS 5032:2001 Усны чанар. Хортой хүнд металл тодорхойлох. Рентген флуоресценцийн арга
280. MNS 5033:2001 Усны чанар. Шимэгч хорхой илрүүлэх арга
281. MNS / ISO /  6107-1:2002 Усны чанар. Агаарын чанар.
282. MNS / ISO / 9965:2002 Усны чанар. Селени тодорхойлох
283. MNS / ISO / 10359-1:2002 Усны чанар.Фторидийг тодорхойлох. 1-р хэсэг
284. MNS / ISO / 10359-2:2002 Усны чанар.Фторидийг тодорхойлох. 2-р хэсэг
285. MNS / ISO / 5174:2002 Усны чанар. Өндөр ялгах чадвартай гамма цацрагийн спектрометрийн аргаар цацраг идэвхт никлидын идэвхжилтийн концентрацийг тодорхойлох
286. MNS / ISO / 6340:2003 Усны чанар. Салмонеллын төрлийг илрүүлэх арга
287. MNS / ISO / 7980:2003 Усны чанар. Кальци, магни тодорхойлох атом шингээлтийн спектрометрийн арга
Хоёр. Агаар
288. MNS 0017-2-5-2:1978 Агаар. Агаарт байгаа фенолын концентрацыг тодорхойлох
289. MNS 3381:1981 Агаар мандал. Агаар дахь хүхрийн хүчлийн аэрозолийн нийлбэр агуулгыг тодорхойлох иодит иодитын арга
290. MNS 0020:1982 Байгаль хамгаалал. Агаар мандал. Аммиакийн агуулгыг тодорхойлох индофенолын арга
291. MNS 3296:1982 Агаар мандал. Хийн мандлын агаарт байгаа ванади ба түүний нэгдлийг тодорхойлох колорометрийн арга
292. MNS 0012-1-001:1982 Уурхайн агаар. Азотын ислийн хэмжээг тодорхойлох арга
293. MNS 0012-1-002:1982 Уурхайн агаар. Хүхрийн ангидридын хэмжээг тодорхойлох арга
294. MNS 0012-1-003:1982 Уурхайн агаар. Нүүрстөрөгчийн ислийн хэмжээг тодорхойлох арга
295. MNS 3598:1983 Агаар мандал. Агаар дахь хүхэрт нүүрстөрөгчийн хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн арга
296. MNS 3599:1983 Агаар мандал.Агаар дахь хлорыг тодорхойлох фотоколориметрийн арга
297. MNS 3600:1983 Агаар мандал. Агаар дахь хүхэрт устөрөгчийг азот хүчлийн мөнгөөр тодорхойлох арга
298. MNS 0017-2-5-11:1988 Агаар мандал. Агаар дахь азотын давхар ислийн хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн арга
299. MNS 0017-2-5-12:1988 Агаар мандал. Агаар дахь хүхэрлэг хийн хэмжээг тодорхойлох фотоколориметрийн арга
300. MNS 4048:1988 Агаар мандал. Тоосны хэмжээг тодорхойлох жингийн арга
301. MNS 3295:1991 Агаар мандал. Хийн мандлын агаарт байгаа хөөний агуулгыг тодорхойлох фотометрийн арга
302. MNS 3289:1991 Агаарт байгаа хлорфосыг тодорхойлох арга
303. MNS 3290:1991 Агаарт байгаа мөнгөн усны уурыг тодорхойлох арга
304. MNS 3291:1991 Агаарт байгаа гурав ба зургаан валенттай хромын нэгдлийг тодорхойлох арга
305. MNS 3292:1991 Тоосон дахь цахиурын давхар исэл, түүний нэгдлийг тодорхойлох арга
306. MNS / ISO / 0012-072:1991 Ажлын байрны агаарт байгаа циант устөрөгчийг тодорхойлох арга
307. MNS 5077:2001 Ажлын байрны агаар. Ажлын байрны агаарын урсгалын хурдыг хэмжих арга
308. MNS / ISO / 4219:2002 Агаарын чанар. Орчны агаарын хийн төлөвийн хүхрийн агуулгыг тодорхойлох
309. MNS / ISO / 4221:2002 Агаарын чанар. Орчны агаарын хүхрийн давхар ислийн агуулгыг тодорхойлох
310. MNS 5246:2003 Агаар дахь радоны хэмжээг тодорхойлох
311. MNS 5365:2004 Агаарын чанарын нийтлэг асуудал. Нарийн ширхэгтэй тоосыг тодорхойлох арга
312. MNS 5366:2004 Агаарын чанарын нийтлэг асуудал. Нарийн ширхэгтэй тоосонд агуулагдах цахиурын давхар исэл, кристобалит, тридимитыг тодорхойлох арга
Гурав. Хөрс
313. MNS 3215:1982 Хөрс. Хамгийн их нягтыг тодорхойлох лабораторийн арга
314. MNS / ISO / 3307:1991 Хөрс. Хөрсний химийн элементүүдийн нийт хэмжээг тодорхойлох арга
315. MNS / ISO / 4888:1999 Хөрсний чанар. Жингийн үндсэн дээр усны агуулга ба хуурай бодисыг тодорхойлох. Жингийн арга
316. MNS / ISO / 11277:2002 Хөрсний чанар. Эрдэс хөрсний жижиг хэсгийн хуваарилалтыг тодорхойлох
Дөрөв. Бусад шалгах аргын стандартууд
317. MNS / ISO / 4045:2003 Арьс ширэнд рН /уусмал орчин/ тодорхойлох
318. MNS / ISO / 5297:2003 Арьс шир шинжилгээний чийг тодорхойлох арга
319. MNS / ISO / 6961:2002 Цацраг идэвхи ихтэй хатуу хаягдлыг удаан хугацаанд шүлтгүйжүүлэх сорилтын арга
320. MNS / ISO /  6962:2002 Цацраг идэвхи ихтэй хатуу хаягдлыг удаан хугацаанд тогтвортой байх альфа цацрагийн шүлтгүйжүүлэх сорилтын эталон арга
321. MNS / ISO / 7760:2002 Гэрэл зураг, боловсруулалтын хаягдал, Гидрохинон тодорхойлох арга
322. MNS / ISO /  6851:2002 Гэрэл зураг, боловсруулалтын хаягдал. Нийт амины бүлгийн азот тодорхойлох арга (Бичил нэвчилтийн Къелдалын арга)
323. MNS / ISO / 6853:2002 Гэрэл зураг, боловсруулалтын хаягдал. Аммоны дахь азот тодорхойлох арга (Бичил нэвчилтийн арга)
324. MNS / ISO / 5299:2003 Арьс шир. Хромийн идээлэгтэй арьсны шинжилгээний арга. Ус шингээлт тодорхойлох

No comments:

Post a Comment

АНХААРУУЛГА: Уншигчдын бичсэн сэтггэгдэлд хариуцлага хүлээхгүй бөгөөд та сэтгэгдэл бичихдээ бусдын эрх ашгийг хүндэтгэн үзнэ үү.